Bản cài đặt này không chứa bất kỳ một tài liệu hướng dẫn nào. Điều này có thể do:

  1. Greenstone được cài đặt từ CD-ROM.
  2. Greenstone được cài đặt từ một điểm phân phối trên mạng Internet.
Trong trường hợp này bạn có thể lấy tài liệu từ thư mục docs của đĩa CD-ROM Greenstone hoặc bằng cách truy cập địa chỉhttp://www.greenstone.org.
 

New Zealand Digital Library Project
Department of Computer Science, University of Waikato, New Zealand